Aktuálne udalosti

Balanced Scorecard - riadenie výkonnosti firmy

14.02.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Balanced Scorecard - riadenie výkonnosti firmy udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:

Cieľom školenia je objasniť proces strategického riadenia a hodnotenia výkonnosti firmy. V priebehu seminára sa účastníci oboznámia s problematikou tvorby strategickej mapy a strategických cieľov, stanovením a definovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti - KPIs a controllingovým systémom založeným na týchto ukazovateľoch. Cieľom je rozšíriť znalosti účastníkov z oblasti používania KPI vo firme a ich efektívne využívanie so zameraním na rôzne typy organizácií. Účastníci sa oboznámia so základnými ekonomickými veličinami, ktoré bývajú predmetom KPI a ich vplyvom na riadenie firmy, ako aj dopadom svojich rozhodnutí na stav majetku a kapitálu firmy. Každý okruh vymedzených problémov je ilustrovaný príslušným prehľadom.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s vplyvom ekonomiky na riadenie firmy, ako aj u iných typov spoločností. Určený je predovšetkým pre TOP manažment firiem, majiteľov, podnikateľov, stredný manažment, ekonómov, finančníkov a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadení firmy. Taktiež môže byť veľmi užitočný pre pracovníkov vo verejnom sektore.

 

Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť:

- podstatu Balanced Scorecard, jeho obsah a metodiku ako ho implementovať do podniku,
- plánovať a kontrolovať úspešnosť podniku na báze strategických cieľov a KPIs,

- tvoriť víziu, strategické ciele a definovať strategicky významné projekty vrátane kontorly ich plnenia,

- podstatu hodnotenia výkonnosti organizácie na báze kľúčových ukazovateľov výkonnosti,

- posúdiť kvalitu strategického plánu a jeho vyváženosti na základe finančných a nefinančných ukazovateľov.

 

Obsah / program prednášky:

- Strategické riadenie a výkonnosť organizácie.
- Balanced Scorecard ako strategický systém riadenia výkonnosti organizácie.

- 4 perspektívy merania výkonnosti podniku a používané KPI.

- Finančná perspektíva a finančná mapa firmy.

- Zákaznícka perspektíva a KPI.

- Mapa procesov, systém procesného riadenia.

- Učenie sa rastu a HR Scorecard, KPI používané v riadení ľudských zdrojov.

- Prepojenie meradiel so stratégiou, implementácia BSC.

- Praktické ukážky z fungovania systému BSC a skúsenosti získané z praxe.

- Identifikácia kľúčových KPIs pre manažérske dashboardy.

 

Prínos: 

Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti HR Scorecard a Balanced Scorecard a personálneho auditu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby systémov na báze KPI s prepojením na HR a riadenia ziskovosti na báze krycích príspevkov s akcentom na ľudského zdroje.

 

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.

 

Variabilný symbol: 14022020 

 

Cena: 240 € s DPH (200 € bez DPH)


Prečítané: 11xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...