Aktuálne udalosti

Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peňažných tokov

13.03.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peňažných tokov udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu peňažných tokov a finančného riadenia firmy. Je zameraný na praktickú stránku riadenia peňažných tokov vo firme. Na príkladoch z praxe dokumentuje pohyb peňažných prostriedkov vo firme a možnosti jeho ovplyvňovania. Naučí Vás poznať podstatu finančného riadenia prostredníctvom metodiky tvorby finančného plánu a cyklu Cash – To – Cash.

 

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre podnikateľov, plánovačov, ekonómov, manažérov a všetkých záujemcov, ktorí chcú mať dobre pripravený plán a rozpočet peňažných tokov na nasledujúci rok. Je vhodný aj pre manažérov pracujúcich v oblasti investícií a investovania.

 

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 

Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť:
• podstatu finančného riadenia a ovplyvňovať ziskovosť
• plánovať a kontrolovať finančné toky
• stanovovať finančné ciele a sledovať ich plnenie
• podstatu finančného controllingu a využiť ho v procese riadenia
• tvoriť výkazy cash flow a interpretovať výsledky
• urobiť finančnú analýzu a finančnú projekciu firmy

 

Obsah / program prednášky:  

 

- účtovná dokumentácia a analýza peňažných tokov,

- tvorba výkazu cash flow – priamy cash flow, nepriamy cash flow,

- likvidita, likvidnosť a jej riadenie,

- vzťah zisku a likvidity, vplyv kapitálovej štruktúry,

- finančný plán firmy a jeho časti; časové dimenzie plánu; rozplánovanie aktivít v procese plánovania; kontrola plnenia plánu,

- postup tvorby finančného plánu a cyklus Cash – To – Cash,

- charakteristika jednotlivých častí finančného plánu; finančné ciele podniku a finančná politika,

- dlhodobý finančný plán, plán kapitálových výdavkov; plánovanie optimálnej finančnej štruktúry,

- krátkodobý finančný plán, plán a rozpočty, finančná bilancia; plán cash flow,

- hodnotenie kvality finančného plánu.

 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného controllingu a riadenia likvidity. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby finančných plánov a plánov cash flow. Naučia sa riadiť finančné toky vo firme a cieľavedome ich ovplyvňovať.

 

Študijný materiál:
Študijný materiál a programy k problematike seminára.

 

Variabilný symbol: 13032020 

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 11xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...