Aktuálne udalosti

Ekonomické minimum pre manažérov v praxi

03.04.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Ekonomické minimum pre manažérov v praxi udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:

Získanie základných poznatkov ako využívať ekonomické informácie v praxi; Orientácia v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – vysvetlenie vzájomných vzťahov; Oboznámenie sa s postupmi hodnotenia medziročného vývoja vybraných bilančných položiek (bilančná štruktúra) a vývoja nákladových a výnosových položiek. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

 

Cieľová skupina:

Odborný seminár je určený začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkou odbornou praxou, ktorých náplňou práce je vyhodnocovanie podnikateľských zámerov, vypracovanie návrhov úverových obchodov a správa poskytnutých úverov.

 

Profil absolventa:

Účastníci na konci kurzu budú vedieť používať výkazy podniky a porozumie ekonomike firmy a jej finančnému riadeniu.

 

Obsah / program prednášky:  

- Základné informácie o  ekonomike firmy, vrátane interpretácie finančných ukazovateľov, ktorých vývoj je rozhodujúci pre riadenie firmy. Ukazovatele charakterizujúce bonitu firmy vo vzťahu k obchodným partnerom, vrátane komerčných bánk.

- Praktická prípadová štúdia - analýza Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Výkazu Cash-flow ako východiska pre rozhodovanie o efektívnosti predkladaného podnikateľského zámeru a rizikovosti súvisiaceho úverového obchodu.


Zameranie seminára:

 

Základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy:

- Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow.

- Interpretácia medziročného vývoja vybraných účtovných položiek.
 

Základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov:

- Sústava finančných ukazovateľov - ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadĺženosti a ich vplyv na vývoj pracovného kapitálu firmy.

- Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov pre rozhodovanie o ekonomickom a finančnom riadení firmy.

 

Finančná pozícia firmy:

- Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy.

- Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej  závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti.

- Ratingové hodnotenie podniku a jeho bonity.

- Identifikácia možných rizikových faktorov zníženia finančnej stability firmy

 

Prínos:

Účastníci nadobudnú dôležité ekonomické poznatky, ktoré budú môcť tvorivo používať na najrôznejších manažérskych pozíciách vo firme.

 

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.

 

Variabilný symbol: 3042020 

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 7xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...