Aktuálne udalosti

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Ekonomika pre neekonómov udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti z oblasti hospodárenia a stavu ekonomiky firmy. Po jeho absolvovaní budú účastníci schopní posúdiť efektívnosť vynakladania nákladov a tvorbu jeho výnosov, najmä tržieb. Na príkladoch modelových firiem z praxe budú ukázané možnosti analyzovania ekonomiky firmy a ovplyvňovanie jej budúceho vývoja.

 

Cieľová skupina:

Top manažéri a majitelia firiem, manažéri na rôznych stupňoch riadenia, plánovači, pracovníci ekonomických a neekonomicky zameraných oddelení, právnici, ako aj všetci ostatní riadiaci pracovníci, ktorý sa chcú viac dozvedieť o ekonomickom stave firmy a jeho ovplyvňovaní. Zároveň je odporúčaný všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tvorbe rozpočtov, hospodárení organizácie a ostatným záujemcom z praxe, ktorých zaujíma táto problematika.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 

Obsah / program prednášky:

- Základné pojmy z oblasti ekonomiky a financií, finančná politika a finančné ciele podniku, finančné rozhodovanie, financovanie podniku.

- Účtovníctvo a jeho vzťah k riadeniu, účtovná osnova, triedenie a interpretácia účtov, na čo by si mal dať  manažér pri tvorbe a analýze účtovnej osnovy, zákl. účtovné kategórie,  stredisková a procesná štruktúra a ich potreba v riadení.

- Nástroje manažmentu vo vzťahu k účtovníctvu, výkaz ziskov a strát – výnosy, náklady, zisk bilančná analýza, súvaha – majetok a kapitál, ich vzťah a závislosti, cash flow – tvorba a interpretácia údajov výkazu, časová hodnota peňazí.

- Finančné ukazovatele a interpretácia výsledkov, finančná analýza a jej ukazovatele, optimálne hodnoty, ako správne interpretovať výsledky, analýza a riadenie nákladov a výnosov, analýza ziskovosti firmy a závery pre riadenie, analýza cash flow a možnosti jeho ovplyvňovania, analýza pracovného kapitálu, jeho tvorba a užitie.

- Finančné plánovanie ako dôležitý nástroj finančného riadenia.

- Rozpočty a  rozpočtovníctvo, rozpočtovanie strediskové a manažérske, tvorba rozpočtov zo strany manažérov, interpretácia výsledkov rozpočtu.

- Moderné ekonomika – riadenie výkonnosti podniku, tvorba modelu riadenia výkonnosti podniku, procesné a strategické riadenie nákladov a optimalizácia ekonomiky.

 

Prínos:

Účastníci sa naučia porozumieť ekonomike podniku a vedieť ju ovplyvňovať, zdokonalia si vedomosti z oblasti riadenia nákladov, ich používania a interpretácie výsledkov hospodárenia s možnosťami využitia v praxi.

 

Študijný materiál: 

Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 

Variabilný symbol: 4032020 

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 8xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...