Aktuálne udalosti

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

15.11.2019

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať manažérske dashoboardy v Exceli pre potreby manažmentu organizácie za účelom sledovanie dejov prebiehajúcich vo firme.

Cieľová skupina:
Controlléri, manažéri, ekonómovia, finančníci, marketingoví pracovníci, pracovníci v odbyte a ostatní pracovníci, ktorí využívajú vo svojej práci Excel a na jeho základe zostavujú reporty, správy či rôzne typy rozborov pre potreby riadenia firmy.

Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti z Excelu a postupy tvorby dashboardov a reportingov s podporou makier. Naučia sa vytvárať dynamicky pracujúce controllingové systémy.

Obsah / program prednášky:  

Excel a jeho možnosti pri vytváraní manažérskych dashboardov.
Vytvorenie zdrojov dát a ich prepojenia na manažérske dashboardy.
Vytváranie dynamických tabuliek prostredníctvom formulárov.

Aplikácia rôznych typov grafov do manažérskych dashboardov.
Úprava excelovských prezentácií pre potreby manažmentu – podmienené formátovanie.
Tvorba grafov a interpretácia výsledkov firmy formou dashboardu.
Tvorba jednoduchých makier.
Manažérske dashboardy založené na kontingenčných tabuľkách.

Začiatok práce s makrami v  Exceli. Vytvorenie jednoduchého makra.
Vytvorenie zdrojov dát a ich prepojenia na manažérske dashboardy.
Zmeny vlastností makra, vyplnenie vybranej oblasti hodnotami.
Otváranie súborov a doplňovanie stĺpcov cez makrá. Prepojenia databáz.
Objekty – ukladanie hodnôt premenných, zmena hodnôt vlastností objektov.
Objekty typu Range. Deklarácia premenných. Používanie Range v rôznych programových situáciách.
Grafy a ich programovanie prostredníctvom makier.
Riadenie toku vo VBA – cykly. Cyklus Do Loop Until, Do While Loopil, Do Loop While, While Wend, For Each Next, For Next, If Then Else End IF, Case End Select.

Makrá v kontingenčných tabuľkáchGrafické objekty a ch použitie v reportingu.Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť: Účastníci si zdokonalia zručnosti pri práci s Excelom a naučia sa postupy využívané pri tvorbe profesionálnych dashboardov. Okrem zručností sa účastníci naučia efektívne využívať program Excel pri automatizácii rutinných prác. Ich práca sa stane rýchlejšia a mnoho krokov a postupov, ktoré vykonávali, bude za nich vykonávať makro. Priblížia sa svojimi schopnosťami k expertom v práci v Exceli a objavia novú, zatiaľ pomerne málo používanú stránku Excelu. 

Variabilný symbol: 15112019

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH (200,- € bez DPH)


Prečítané: 47xĎalšie udalosti

 

Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre ...

12.12.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Controllingový reporting je nástrojom ako splniť zákl...

 

Kalkulácie a cenotvorba

13.12.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Žiadny podnik si v dnešnej dobe nemôže dovoliť n...