Aktuálne udalosti

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať manažérske dashoboardy v Exceli pre potreby manažmentu organizácie za účelom sledovanie dejov prebiehajúcich vo firme.

 

Cieľová skupina:
Controlléri, manažéri, ekonómovia, finančníci, marketingoví pracovníci, pracovníci v odbyte a ostatní pracovníci, ktorí využívajú vo svojej práci Excel a na jeho základe zostavujú reporty, správy či rôzne typy rozborov pre potreby riadenia firmy.

 

Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti z Excelu a postupy tvorby dashboardov a reportingov s podporou makier. Naučia sa vytvárať dynamicky pracujúce controllingové systémy.

 

Obsah / program prednášky:  

- Excel a jeho možnosti pri vytváraní manažérskych dashboardov.
- Vytvorenie zdrojov dát a ich prepojenia na manažérske dashboardy.
- Vytváranie dynamických tabuliek prostredníctvom formulárov.

- Aplikácia rôznych typov grafov do manažérskych dashboardov.
- Úprava excelovských prezentácií pre potreby manažmentu – podmienené formátovanie.
- Tvorba grafov a interpretácia výsledkov firmy formou dashboardu.
- Tvorba jednoduchých makier.
- Manažérske dashboardy založené na kontingenčných tabuľkách.

- Začiatok práce s makrami v  Exceli. Vytvorenie jednoduchého makra.
- Vytvorenie zdrojov dát a ich prepojenia na manažérske dashboardy.
- Zmeny vlastností makra, vyplnenie vybranej oblasti hodnotami.
- Otváranie súborov a doplňovanie stĺpcov cez makrá. Prepojenia databáz.
- Objekty – ukladanie hodnôt premenných, zmena hodnôt vlastností objektov.
- Objekty typu Range. Deklarácia premenných. Používanie Range v rôznych programových situáciách.
- Grafy a ich programovanie prostredníctvom makier.
- Riadenie toku vo VBA – cykly. Cyklus Do Loop Until, Do While Loopil, Do Loop While, While Wend, For Each Next, For Next, If Then Else End IF, Case End Select.

- Makrá v kontingenčných tabuľkáchGrafické objekty a ch použitie v reportingu.Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom

 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 

Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť: Účastníci si zdokonalia zručnosti pri práci s Excelom a naučia sa postupy využívané pri tvorbe profesionálnych dashboardov. Okrem zručností sa účastníci naučia efektívne využívať program Excel pri automatizácii rutinných prác. Ich práca sa stane rýchlejšia a mnoho krokov a postupov, ktoré vykonávali, bude za nich vykonávať makro. Priblížia sa svojimi schopnosťami k expertom v práci v Exceli a objavia novú, zatiaľ pomerne málo používanú stránku Excelu. 

 

Variabilný symbol: 11032020

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH (200,- € bez DPH)


Prečítané: 73xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Finančný controlling a finančné plánovanie v E...

12.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť...

 

Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peň...

13.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu peňaž...

 

Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno...

18.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom je, aby účastníci seminára po jeho absolvovaní...

 

Digitálny controlling pre 21. storočie

20.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Digitálne technológie ovplyvňujú celý systém contro...

 

Excel špeciál pre controlling (Excel nielen pr...

25.03.2020

Bratislava, Slovensko

Väčšina controllerov si už nedokáže prácu bez Excelu predstaviť. Dáva im...

 

Hodnotenie výkonnosti podniku, Balanced Scorec...

26.03.2020

Bratislava, Slovensko

Nedosahuje Vaša firma požadované výsledky? Máte problém dosiahnuť dobrú ...

 

Nákladový controlling a kalkulácie a cenotvorba

27.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom školenia je objasniť a  prakticky ukáza...

 

Plánovanie, rozpočtovanie a kontrola finančnéh...

27.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Kurz je zameraný na praktickú prípravu plánu firmy,...

 

Ekonomické minimum pre manažérov v praxi

03.04.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Získanie základných poznatkov ako využívať ekonomic...

 

Finančný controlling a interpretácia výsledkov...

08.04.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: V rámci seminára bude hĺbkovo analyzovaná výsledovk...

 

Finančné riadenie firmy

09.04.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Úspešné vedenie podniku vyžaduje zoznámenie sa so zák...

 

Finančný controlling a riadenie cash flow a li...

17.04.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť i...

 

Investičný a finančný controlling a finančné p...

28.04.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Investičný controlling sa stará o systematické invest...

 

Hotelový controlling a kalkulácie v turizme

05.05.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu hot...

 

Hodnotenie rozhodujúcich finančných ukazovateľ...

06.05.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť účastníkov s  prístupmi k hodnoteniu v...

 

Finančný controlling a plánovanie

13.05.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť i...

 

Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre ...

20.05.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Controllingový reporting je nástrojom ako splniť zákl...

 

Controlling HR a personálny audit

22.05.2020

Bratislava, Slovensko

Tvorba a zdokonaľovanie systému odmeňovania pracovníkov vo firme a hodno...