Aktuálne udalosti

Finančný controlling a plánovanie

10.10.2019

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Finančný controlling a plánovanie udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť informácie z účtovných výkazov spoločnosti pre potreby efektívneho riadenia finančných tokov. Zároveň tu bude objasnená problematika hĺbkovej analýzy firiem a dopad jej výsledkov na riadenie pohľadávok a záväzkov spoločnosti. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow a riadenia likvidity firmy. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík.

Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti finančného riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Obsah / program prednášky:  

Ako študovať účtovné výkazy, na čo zamerať svoju pozornosť. V ktorých miestach začať analýzu a aké z toho plynú závery pre manažment firmy. 

Rozbor výsledovky od najdôležitejších dát postupne v smere hĺbkovej analýzy. Demonštrovanie poznatkov a postupov analýzy na vybraných výkazoch firiem až po úroveň predikcie vývoja a rôznych vplyvov na výsledky.

Rozbor súvahy a ozrejmenie vplyvu jednotlivých údajov na riadenia.

Interpretácia výsledkov formou pomerových finančných ukazovateľov. TOP ukazovatele a ich interpretácia pre potreby riadenia. Ako ovplyvňovať jednotlivé ukazovatele a ako smerovať finančné riadenie a manažérske aktivity k úspechu.

Význam ziskovosti a monitorovanie jeho vývoja formou jednotlivých ukazovateľov EBIT, EBITDA, NOPAT, zisková marža, krycí príspevok. Ako efektívne ovplyvniť zisk firmy.
Kredibilita pohľadávok a záväzkov, ako zistiť jednoducho a spoľahlivo rating dodávateľsko-odberateľských firiem.
Hodnota firmy a ako ju vypočítať a zabezpečiť jej rast. Bonita Vašej firmy v indexe podnikateľa a ako ju možno efektívne riadiť.

Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu. 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného controllingu a riadenia likvidity. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby finančných plánov a plánov cash flow. Naučia sa riadiť finančné toky vo firme a cieľavedome ich ovplyvňovať 

Variabilný symbol: 10102019 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 39x



Ďalšie udalosti

 

Finančný controlling a riadenie cash flow a li...

24.10.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je ukázať manažérom ako môžu využiť i...

 

INVESTIČNÝ A FINANČNÝ CONTROLLING

25.10.2019

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Investičný controlling sa stará o systematické invest...

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

14.11.2019

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...