Aktuálne udalosti

Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov

18.03.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:
Cieľom je, aby účastníci seminára po jeho absolvovaní poznali základné princípy efektívneho riadenia firmy, finančné pojmy, orientovali sa v účtovných výkazoch a využívali získané finančné a ekonomické informácie v praxi.

 

Cieľová skupina:

Seminár je určený finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou a identifikáciou faktorov finančných porúch a rizík podnikateľských aktivít.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 

Obsah / program prednášky:  

- Ako študovať účtovné výkazy, na čo zamerať svoju pozornosť. V ktorých miestach začať analýzu a aké z toho plynú závery pre manažment firmy.

- Rozbor výsledovky od najdôležitejších dát postupne v smere hĺbkovej analýzy. Demonštrovanie poznatkov a postupov analýzy na vybraných výkazoch firiem až po úroveň predikcie vývoja a rôznych vplyvov na výsledky.

- Rozbor súvahy a ozrejmenie vplyvu jednotlivých údajov na riadenia. Ktoré informácie a v akej kvalite je možné získať priamo z výsledovky.

- Interpretácia výsledkov formou pomerových finančných ukazovateľov. TOP ukazovatele a ich interpretácia pre potreby riadenia. Ako ovplyvňovať jednotlivé ukazovatele a ako smerovať finančné riadenie a manažérske aktivity k úspechu.

- Význam ziskovosti a monitorovanie jeho vývoja formou jednotlivých ukazovateľov EBIT, EBITDA, NOPAT, zisková marža, krycí príspevok. Ako efektívne ovplyvniť zisk firmy.

- Proces finančného plánovania.

- Prečo je dôležitá hodnota firmy a ako ju vypočítať a zabezpečiť jej rast.

- Aká je bonita (rating) Vašej firmy v indexe podnikateľa a ako ju možno efektívne riadiť

 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti podnikového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovaním s použitím metód a nástrojov controllingu.

 

Študijný materiál:

Študijný materiál k problematike kurzu.

 

Variabilný symbol: 18032020 

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH ) 


Prečítané: 74xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...