Aktuálne udalosti

Hodnotenie rozhodujúcich finančných ukazovateľov a jeho využitie pri optimalizácii firmy

06.05.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Hodnotenie rozhodujúcich finančných ukazovateľov a jeho využitie pri optimalizácii firmy udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť účastníkov s  prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy, jej finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu.

 

Cieľová skupina:

Odborný seminár je určený pre pracovníkov komerčných bánk, ktorí sa zaoberajú hodnotením bonity a úveruschopnosti  podnikateľského subjektu najmä z pohľadu predpokladaného vývoja správe poskytnutých úverov na základe vzťahov medzi vybranými ukazovateľmi.

 

Profil absolventa:

Účastníci na konci kurzu budú vedieť interpretovať finančné a ekonomické ukazovatele a cieľavedome ovplyvňovať výsledky tak, aby dosiahli postupne optimálne finannčé zdravie podniku a zvýšili jej konkurencieschopnosť.

 

Obsah / program prednášky:  

- Charakteristika rozhodujúcich ukazovateľov, ktoré vyjadrujú mieru finančnej stability podnikateľského subjektu; Prístupy k hodnoteniu finančných a ekonomických ukazovateľov; Výber interpretovaných ukazovateľov významných pre rozhodovanie pri riadení firmy; Seminár je obohatený o poznatky vplyvu vývoja týchto ukazovateľov na finančnú stabilitu firiem na základe spracovania 13 ročných časových radov.


Zameranie seminára
Interpretácia ukazovateľov, charakterizujúcich udržateľný rast firmy:

- Parametre ovplyvňujúce udržateľný rast firmy; vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na likviditu a solventnosť firmy.

- Definovanie ukazovateľov o efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, Diskriminačná funkcia.

- Stručná charakteristika „prevodových mostíkov“ medzi súvahou a výkazom ziskov a strát (DuPont analýza).


Pracovný kapitál firmy

- Ukazovatele poskytujúce informáciu o schopnosti firmy zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu a cash-flow.

- Vývoj pracovného kapitálu ako faktora súčasnej a budúcej finančnej stability firmy.

- Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich jednotlivé etapy možných finančných kríz.

 

Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti hodnotenia výkonnosti firmy a ovplyvňovania jej výsledkov. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby finančných plánov a ich využitím v riadení.

 

Študijný materiál:

Študijný materiál k problematike kurzu.

 

Variabilný symbol: 6052020 

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 16xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...