Aktuálne udalosti

Hotelový controlling a kalkulácie v turizme

05.05.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Hotelový controlling a kalkulácie v turizme udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:

Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu hotelového controllingu, jeho obsah a využívanie v riadení hotelových zariadení. Na príkladoch z praxe je interpretovaná metodika tvorby controllingových systémov v hotelierstve, v oblasti finančného, nákladového a strategického controllingu. Osobitne sa pozornosť venuje nákladom hotelových zariadení až po úroveň kalkulácie produktov, ktoré hotel ponúka. V rámci seminára je analyzovaný aj  pohyb peňažných prostriedkov a možnosti jeho ovplyvňovania. Naučí Vás poznať podstatu finančného riadenia v hotelierstve prostredníctvom metodiky tvorby finančného plánu a cyklu Cash – To – Cash.

 

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre podnikateľov, TOP manažment hotelových zariadení, controllérov, ekonómov, manažérov v hoteloch alebo iných turistických zariadeniach vrátane penziónov a všetkých záujemcov, ktorí chcú poznať problematiku controllingu v hotelierstve a jeho použitie v oblasti turizmu. Objasní vám aj ako urobiť dobrý finančný plán a rozpočet peňažných tokov na nasledujúci a ďalšie roky. Je vhodný aj pre manažérov pracujúcich v oblasti investícií a investovania do oblasti cestovného ruchu.

 

Účastníci na konci kurzu budú vedieť:

- tvoriť rozpočty, robiť analýzy nákladov a poznatkami ako ich efektívne ovplyvňovať.

- podstatu finančného controllingu a finančného  riadenia a metódy ako ovplyvňovať ziskovosť,

- plánovať a kontrolovať finančné toky v hotelových zariadeniach.

- stanovovať finančné ciele a sledovať ich plnenie.

- podstatu nákladového controllingu a využiť ho v procese riadenia.

- vypracovať strategické a investičné plány pre rozvoj podniku a dopady svojich rozhodnutí na budúcnosť hotelového zariadenia.

 

Obsah / program prednášky:  

- účtovná dokumentácia a analýza účtovných výkazov výkazu ziskov a strát a súvahy

- finančné ciele podniku a finančná politika, likvidita, likvidnosť a jej riadenie.

- tvorba zisku a možnosti jeho ovplyvňovania, plánovanie ziskovosti hotela

- vzťah zisku a likvidity, vplyv kapitálovej štruktúry.

- finančný plán hotela a jeho časti; časové dimenzie plánu; rozplánovanie aktivít.

- rozpočty a strediskové hospodárenie, analýza nákladov a tvorba krycích príspevkov.

- kalkulácie služieb v hotelových zariadeniach a ostatných typoch zariadení v turizme.

- tvorba a hodnotenie kvality strategického plánu, Balanced Scorecard v hotelierstve.

 

Prínos:

Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného, nákladového a strategického controllingu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby finančného riadenia, riadenia ziskovosti na báze krycích príspevkov a tvorby kľúčových ukazovateľov výkonnosti hotelových zariadení.

 

Študijný materiál:

Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.

 

Variabilný symbol: 5052020 

 

Cena: 300,- € vrátane 20% DPH ( 250,- € bez DPH )


Prečítané: 8xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...