Aktuálne udalosti

Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie

28.04.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:
Investičný controlling sa stará o systematické investičné plánovanie, kontrolu a riadenie investícií a ich rentability. Úlohou investičného controllingu je zaistenie likvidity a určenie krátkodobej a dlhodobej potreby kapitálu. Podstatnou súčasťou finančného controllingu je tiež zaistenie efektívnosti prostriedkov, ktoré sú k tomuto účelu k dispozícii. Pri plánovaní investícií je potrebné vidieť ich súvislosti s finančným plánovaním a zmenami vo výsledku firmy, ktoré plánovanie investícií ovplyvňuje.

 

Cieľová skupina:

Program je určený pre controllérov, odborníkov v oblasti financií a účtovníctva, líniových manažérov s controllingovými úlohami, expertov všetkých odborov, ktorí sa chcú rozvíjať v controllingu. Odporúčaný je aj pre TOP manažérov, majiteľov, členov dozorných a správnych rád firiem a všetkých riadiacich pracovníkov, ktorí ovplyvňujú chod firmy.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 

Obsah / program prednášky:  

 

Investičný controlling:  

 

- Investície - kategórie projektov; priebeh investičného procesu; formy financovania.

- Metódy hodnotenia návratnosti investícií (NPV, doba návratnosti, IRR, PI).

- Príklady - plánovania, kontrola a riadenie investícií a ich rentability.

 

Finančný controlling: 

 

- Stanovenie finančných cieľov a riadenie finančnej politiky firmy

- Zdroje údajov a ich spracovanie pre potreby finančného controllingu.

- Interpretácia výsledkov finančných analýz a tvorba reportov.

- Obsah a štruktúra finančného plánu ako nástroj riadenia firmy.

- Tvorba finančných plánov pre potreby získavania zdrojov od externých inštitúcií.

- Profesionálny finančný plán a metodika jeho zostavenia, finančná projekcia a prognóza výsledkov firmy.

 

Finančné plánovanie 

 

- Tvorba finančných plánov.

- Tvorba investičných plánov.

- Riadenie likvidity a finančných prostriedkov.

 

Prínos:

Účastníci si rozšíria svoje zručnosti a poznatky z oblasti investovania a tvorby investičných plánov a projektov v prepojení na finančné plánovanie a riadenie.

 

Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 

Variabilný symbol: 28042020 

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 14xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...