Aktuálne udalosti

Plánovanie, rozpočtovanie a kontrola finančného plánu

27.03.2020

09:00 h

Agentúra MENTIS

MENTIS s.r.o.

Plánovanie, rozpočtovanie a kontrola finančného plánu udalosť   

Miesto: Bratislava, Slovensko


Cieľ vzdelávania:

Kurz je zameraný na praktickú prípravu plánu firmy, na kalkulácie potrebné pri príprave plánu a na rozbory hospodárskych výsledkov spoločnosti.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre podnikateľov, plánovačov, ekonómov, podnikateľov, manažérov a všetkých záujemcov, ktorí chcú mať dobre pripravený plán a rozpočet na nasledujúci rok.

 

Profil absolventa:

Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného plánovania a riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s interpretáciami finančných ukazovateľov a ich využívaním v praxi.

 

Obsah / program prednášky:  

- Čo rozumieme pod finančným plánovaním; plán firmy a jeho časti; časové dimenzie plánu; rozplánovanie aktivít v procese plánovania; kontrola plnenia plánu

- štruktúra a obsah finančného plánu

- finančná perspektíva a finančná mapa firmy

- postup tvorby FP

- charakteristika jednotlivých častí FP; finančné, obchodné, procesné a vzdelanostné ciele podniku; využitie BSC pri plánovaní

- dlhodobý finančný plán; plán kapitálových výdavkov; plánovanie optimálnej finančnej štruktúry

- krátkodobý FP; plán a rozpočty; analýza nákladov; plán zisku; finančná bilancia; plán cash flow; plán rozdelenia zisku

- hodnotenie kvality vypracovaného finančného plánu

- metódy, techniky a modely tvorby finančného plánu

- využitie výpočtovej techniky pri tvorbe plánu – ekonomické informačné systémy, manažérske informačné systémy, Balanced ScoreCard (BSC); Activity Based Costing (ABC) a pod.

 

Prínos:

Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť: 

- prečo nestačí v pláne vychádzať len z hospodárskych výsledkov minulého roka

- vykonať rozpočet a kalkulácie jednotlivých produktov a ich cien

- vykonať rozpočet na jednotlivé strediská firmy

- ako zistiť cenu jednotlivých procesov vo firme

- aké metódy použiť, aby sme vecne a finančne pripravili vyrovnaný ročný finančný plán

- ako využívať metódu bohatých pri príprave plánu firmy

- ako ABC (Activity Based Costing) využiť pri príprave plánu firmy - výnosov, nákladov a pracovného kapitálu

- používať rôzne nástroje na zníženie, alebo optimalizáciu nákladov firmy.

 

Študijný materiál:

Študijný materiál k problematike kurzu.

 

Variabilný symbol: 27032020 

 

Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )


Prečítané: 7xĎalšie udalosti

 

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

21.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

 

Ekonomika pre neekonómov

04.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblast...

 

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

11.03.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...